topbar 10 10px1

جبهه مقاومت ملی افغانستان

رهنمود برای مقاومت گران

حمل ۱۴۰۱
مارچ ۲۰۲۲

 
بسم الله الرحمن الرحیم "بنام خداوند بخشنده ومهربان"

قابل توجه همه مسئولین قراگاه ها اعم از فرماندهان٬ معاونان٬ رئیسان ارکان٬ آمران عقیده تی و فرهنگی وسایر ارکان قراگاه ها! این رهنمود، دستورات رهبری جبهه مقاومت برای شما است، و در اجرای آن از هیچ کوششی دریغ نورزید.
 
۱. همسنگران تان را به ترس از خدای تبارک و تعالی٬ ادای نماز های پنجگانه٬ تلاوت قرآن و ذکر الله (ج) دعوت کنید.

۲. جلسات معلومات دینی برگزار کرده و خود در آن اشتراک ورزید.

۳. خاطرات جهاد و مقاومت را به مجاهدین و مقاومت گران تحت امر تان بیان کنید.

۴. از روزهای مذهبی و تاریخی کشور در حد توان تان یاد و تجلیل نمایید.

۵. افراد تحت امر تان را به رعایت نظافت٬ نظم و انضباط امر کنید.

۶. افراد تان را به پوشیدن لباس نظامی دستور دهید و از مشابهت آنها با افراد گروه های تروریستی، و گذاشتن موهای دراز و اصلاح ناشده جلو گیری نمایید.

۷. کوشش کنید که قرارگاه ها در جایی که به آب پاک نزدیک باشد ایجاد گردد٬ در محل استقرار به بهداشت عمومی توجه جدی نموده تشناب بسازید؛ برای پاکی و بهتر شدن محیط زیست خودتان و مردم محل جداً تلاش ورزید.

۸. امنیت و مصئونیت قرارگاه هایتان را در نظرگرفته و تدابیر امنیتی را جداً رعایت کنید.

۹. از ورود افراد نا مطمئن تحت هر عنوان به قرارگاه ها و مکان های محرم جلوگیری نمایید.

۱۰. در مخابره بدون نیاز صحبت نکنید و برای موضوعات مهم شفر تهیه کنید.

۱۱. مقاومت گران را بخاطر مصئونیت اعضای خانواده شان از عکسبرداری، تصویر برداری و صحبت با خبرنگاران دور نگه دارید.

۱۲. به هیچکس اجازه ندهید تا بدون اجازه از مقاومت گران تصویر برداری کند، و اگرچنین کاری صورت می گیرد با احترام زیاد تصاویر را ضبط کنید.

۱۳. برای محل استقرار نیروها و قرارگاه ها در زمستان از بهار همان سال برنامه ریزی کنید و محل قرارگاه زمستانی را درمناطقی  انتخاب کنید که هم دسترسی دشمن به آن مشکل باشد و هم بتوانید در صورت ضرورت مواد لوجستیکی را تهیه نمایید.

۱۴. با اسیران وزخمیان دشمن به نیکی رفتار کرده مطابق دساتیر شریعت اسلام٬ قانون وقواعد حاکم بر منازعات مسلحانه٬ با آنها برخورد کنید. تعیین سرنوشت متهم را صرف به محکمه‌ی با صلاحیت جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان بگذارید.

۱۵. ازاستعمال مواد مخدر و نشه آور درتمام سطوح مقاومت گران جلو گیری نمایید.

۱۶. به افراد تحت امرتان دستور دهید با مردم مهربان باشند و در حد توان به آنها کمک کنند.

۱۷. از ضایع شدن و حیف و میل بیت المال جلوگیری نموده٬ در نگهداری و صرفه جویی اموال و دارایی های جبهه توجه جدی کنید.

۱۸. شما فرماندهان٬ معاونان٬ رئیسان ارکان و آمران عقیده تی و فرهنگی باید الگو های خوبی برای قدمه های تحت امرتان باشید.

۱۹. در اوقات فراغت برای مقاومت گران برنامه های ورزشی تفریحی سالم تهیه کنید.

۲۰. به ایجاد مراکز تعلیمی توجه خاص نمایید.

۲۱. در هر قرارگاه یک مسئول رسانه تعیین کنید و از نشر فلم و عکس و مصاحبه شخصی توسط مقاومت گران هنگام ایفای وظیفه جلوگیری نمایید.

۲۲. مسئول رسانه‌ی قرارگاه در هماهنگی با سخنگو و رئیس ارتباطات استراتژیک جبهه فعالیت کند و عکس و تصویر مقاومت گران را به دفتر مربوط برای نشر بفرستد.
 
تذکر: تصاویر و فیلم های نشر شده می تواند موقعیت مقاومت گران را افشا کند٬ بنأًدر این مورد حساس باشید.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان