topbar 10 10px1

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی در پیوند به محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی در پیوند به محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار

جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان اقدامات اخیر گروه متحجر طالبان بخاطر منع ورود بانوان به مکتب ها و دانشگاه ها و کار آنها در موسسات خیریه و غیرحکومتی را شدیداً تقبیح نموده، آنرا مخالف اصول اساسی حقوق بشر، آموزه ها و تعلیمات اسلامی و ارزش های انسانی می داند. این جبهه از ایستادگی مردم افغانستان شامل زنان و مردان بویژه استادان، دانشجویان و دانش آموزان در سراسر کشور حمایت می نماید. منع تحصیل و کار زنان نه تنها آینده‌ی نیمی از جامعه را به مخاطره انداخته و باعث ازدیاد جهل، بدبختی و فقر می شود بلکه بدترین تصویر از کشور و مردم این سرزمین را به جهانیان ارایه می نماید.

درحالیکه کمک های بشری توسط موسسات خیریه‌ی بین المللی، با وجود سو استفاده و دست برد طالبان،  مهم ترین منبع تمویل و معیشت روزمره‌ی تعدادی زیادی از هموطنان بوده، اقدام اخیر طالبان اکثر موسسات مهم را وا داشته است تا خدمات شانرا به تعلیق درآورده و هزاران زن و خانواده های‌شان منبع تمویل‌شان را از دست بدهند.

این جبهه از روز های اول سقوط جمهوریت و اشغال کشور توسط این گروه وابسته و متحجر، به مردم مسلمان و آزادی خواه کشور فراخوان مقاومت ملی داد که خوشبختانه میلیون ها هموطن به آن لبیک گفته و مقاومت ملی در تمامی ابعاد آن آغاز شد. در بیشتر از یک سال این مقاومت در جاده ها و دانشگاه ها، در کوه ها،  دشت ها و قریه های کشور عزیز مان توسط  نسل بیدار و آگاه، شامل زنان و مردان با دادن صد ها شهید، زخمی و زندانی استحکام و گسترش یافت.

همزمان با دفاع مشروع در داخل کشور، حمایت بی سابقه‌ مردم افغانستان از مقاومت ملی در شهر های بزرگ جهان و دیپلوماسی فعال بین المللی در دفاع از حق مقاومت برحق، و اعاده‌ی مردم سالاری در پرتو احترام به قوانین بین المللی و حقوق بشر، جبهه‌ی مقاومت ملی را به پایگاه مهم مردمی و روزنه‌ی امید برای مردم بی دفاع کشور تبدیل نموده است.

این جبهه در حالیکه به راه حل سیاسی ارجحیت قایل است و تماس ها بین المللی و منطقه‌ای را مهم تلقی کرده و از تداوم کمک های بشردوستانه در چارچوب احترام به حقوق بشر استقبال نموده است، به کشور های همسایه و جامعه جهانی در مورد ماهیت و اهداف تروریستی، افراطیت خشونت زا و فرا منطقه‌ای این گروه و عواقب کوتاه و دراز مدت تسلط طالبان بر افغانستان بصورت دوام دار اطلاع و هشدار داده است. اقدامات اخیر، مانند ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان که یقیناً آخرین اقدام این گروه نخواهد بود، شرایط زنده‌گی مردم کشور را وخیم تر نموده، بی ثباتی را تشدید و دشمنی این گروه با ارزش های ملی و بین المللی را واضح تر می سازد.

در همچو شرایط که جهان از تعامل سازنده با طالبان مایوس و میلیون ها هموطن از مظالم و نحوه‌ی حاکمیت جابرانه‌ی آنها به ستوه آمده و شکاف های داخلی قبیله‌ای، سمتی و سلیقه‌ای میان گروه های رقیب طالب ها رو به ازیاد است، لازم است تا برای یکپارچگی و نجات کشور از یک فاجعه عمیق تر، متحدانه، مسئولانه و آینده نگرانه گام بگذاریم.

جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان اعلامیه های جامع، واضح و صریح کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در راستای تقبیح این اعمال غیرانسانی و غیراسلامی طالبان خیرمقدم گفته، خواهان اقدامات عملی مشترک در زمینه‌ی رسیدگی به بحران حاضر در کشور است.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...