topbar 10 10px1

اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان مبنی بر رد شایعه‌های نشست صلح

اخیراً برخی رسانه‌ها گزارش هایی از گفت و گو میان جبهه‌ی مقاومت ملی و گروه طالبان در تاجیکستان به نشر سپرده اند، که چنین چیزی واقعیت ندارد. 
 
جبهه‌ی مقاومت ملی همواره صلح پایدار، واقعی و عزت مند را راه حل اساسی برای معضل کشور می داند؛ اما گروه طالبان مانند گذشته اعتقادی به مذاکره و صلح نداشته و به دوام قدرت نامشروع خویش از طریق زور تأکید می کند که با گذشت هرروز چهره‌ی زشت این گروه به منطقه و جهانیان آشکارتر می‌گردد.
 
جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان با تمام توان در برابر ظلم و زورگویی مبارزه‌ی خود را ادامه می دهد و هیچ گاهی دروازه‌ی گفت و گو را نیز نخواهد بست.

© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱

Image
© تمام حقوق محفوظ ميباشد | ۱۴۰۰-۱۴۰۱ | جبهه مقاومت ملى افغانستان

 

 

Like what you see?

Hit the buttons below to follow us, you won't regret it...